İcra Avukatı

İCRA HUKUKU

İCRA AVUKATI

İcra denilince aklımıza devlet kanalıyla alacaklının alacağına kavuşması gelir.Bu kapsamda alacaklı olan şahıs,alacağına kavuşmak adına icra takibi yapmaktadır.

Borcun kaynağına göre şekillenen ödeme emrinde borçluya 5-7 gün arasında süre verilerek borçlu borcunu ödemek için icra dairesine davet edilir.

Borcun nedeni olarak kambiyo senedi (çek ve senet),sözleşme vs gibi birçok neden bulunabilir.

İşte bu kapsamda icra avukatı olarak bize danışılır.Borçlunun talimatı ile İcra avukatı,borcun bulunmadığı veya ödendiği,borcun faizine ve faiz tarihine,faizin miktarına itiraz eder.

İcra avukatı olarak şimdi size daha çok icra hukukundan doğan davalar hakkında kısa ancak çok önemli bilgiler aktaracağım;

MENFİ TESPİT DAVASI

İ.İ.K.72 Uygulama alanı genelde kambiyo senetleridir.

Süre:Menfi tesbit davası veznedeki paranın alınmasına kadar  açılabilir.

Takipten önce: HMUK’taki genel  yetki kuralları geçerlidir.

Bu davadan sonra bir takip yönelirse  mahkemeden Takibin durdurulmasını istememiz gerekir.Mah. % 15 teminat alarak takibi durdurabilir.

(Uygulamada mah. hazine bonosu,banka teminat mektubu,Gayrimenkul Rehni kabul edilebiliyor.)

Takipten sonra:Yetkili mahkeme takibin yapıldığı yer mahkemesi.

Bu durumda menfi Tespit davası ancak vezneye giren paranın alacaklı gözüken şahsa verilmesini engelleyen bir ihtiyati tedbirdir..

Teminat vererek.(İ.İ.K 72/3).Bu dava hiçbir şekilde icra takibini durdurmaz ihtiyati tedbir dahi durdurmaz.

Mah ihtiyati tedbir kararı vermek zorunda değildir.Ancak uygulamada genelde bu karar verilir.

ÖNEMLİ:Alacaklı icra dairesindeki parayı tedbir kararı alınmadan alabilir bunu engellemek için mahkemeden bu paranın icra veznesine yatırılması durumunda bu parayı alacaklının alamayacağına dair bir kara alınması gerekir.

Menfi tespit davasında  takibin durdurulması durumu söz konusu değildir.

Davada İspat Yükü: Bu davada ispat külfeti davalı durumundaki alacaklıya yükletilmiş.(Gene Kuralın aksine)

UYGULAMA;

A.Eğer borçlu alacağın doğmadığını iddia ediyorsa bunun tersini alacaklının ispatlaması gerekir.

B.Eğer borçlu borcum vardı ödedim diyorsa borçlunu borcunu ödediğini, ispat etmesi gerekir.

Bu davada takas dermeyan edilebilir.Yani Gerçekten borçlu olduğunuz halde karşı taraftan alacağınız varsa bu iddiada buluna bilirsiniz.

İspat yükü ile ilgili bir içtihat :İcra takibi esnasında  borçlunu alacağı kabul etmesine rağmen ispat yükünü alacaklıda olduğunu kabul eder.Çünkü borçlu haciz baskısı altında bu beyanda bulunmuştur ve bu beyan geçersizdir.

Davanın alacaklının lehine sonuçlanması durumunda alacaklının herhangi bir talebine gerek olmadan mahkeme borçluyu en az %40 tazminata mahkum eder.

Davanın borçlunu lehine sonuçlanması durumunda;

A.Borçluyu bu davayı açarken  dava dilekçesinde en az  % 40 tazminat istemesi gerekir.

Alacaklının haksız olması gerekir.

C.Alacaklının kötü niyetli olması şarttır.

Borçlu lehine tazminata hükmedilmesi için bu üç şartında yerine gelmesi şarttır. Tazminata en az % 40 oranında hükmedilir uğranılan zarar daha fazla ise bu kanıtlanarak daha fazla tazminata hükmedilebilir.

Menfi Tespit davasına devam ederken tedbir kararı alınmamasından dolayı icra veznesindeki para alacaklıya ödenirse bu dava kendiliğinden İSTİRDAT DAVASINA dönüşür.Durumun tespiti ile yetinilir.

NOT:Teminat amacıyla verilen kambiyo senetleri (taraflardan birinin edimlerin, garanti etme amacıyla verilen kambiyo senetleri)edimi garanti ettiği anlaşılıyorsa kambiyo takibi yapılamaz.(Yagıtay İçtihadı)İ.İ.K.20

İ.İ.K.20 Şikayet İ.İ.M: ce karar verilmedikçe Takibi durdurmaz.Yargılama şekli bir Yargılamadır.

Bunun bir itiraz olduğunu kabul etmiyor ancak uygulamada  ve doktrin bunun itiraz mı şikayet mi olduğu konusunda tam bir mutabakata varamamıştır.

Bir menfi tespit davası varırken mercie yapılan şikayette bu kararı varırken Merciye yapılan şikayette bu kararı İ.İ.T.mi verir yoksa tespit davasına bakan mahkeme mi verir?

Tartışmanın neticesi:İ.T.M. ihtiyati tedbiri verdi.

İSTİRDAT DAVASI

ŞARTLARI:

1.Paranın icra takibi esnasında cebri icra tehdidi altında ödenmesi gerekir.

2.Maddi hukuk yönünden borçlu olmadığı bir parayı ödemesi gerekir.

İspat yükü :Genel kuraldır.

-% 40 tazminat yok

-Süresi yoktur.